+34 972 448 253 +34 649 508 371
Reserva
header-condiciones-generales

Reserva Online

Reserves on-line: Entrada: Sortida:
Reserva Online

Condicions generals

CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ OBJECTE

Les presents condicions generals regulen el contracte d’allotjament turístic entre la persona contractant (en endavant, també persona usuària) i HOTEL CAN GARAY, SCP (en endavant HOTEL CAN GARAY) amb domicili social a Av. Narcís Arnau, 6 – 17172- Les Planes d’Hostoles- (Girona), CIF J-55.004.907, telèfon: +34 972 448253/649508371, correu electrònic info @ hotelcangaray.com HOTEL CAN GARAY està degudament inscrit al Registre de Turisme de Catalunya, amb identificador registral HG -002.357, modalitat hotel (H), categoria 2 estrelles. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS A l’contractar els nostres serveis oferts en aquesta web, el contractant manifesta expressament que ha llegit, entès i accepta sense reserves aquestes condicions generals, així com les particulars que poguessin establir-se. Totes les condicions generals estaran permanentment a disposició dels Usuaris amb anterioritat a la contractació i podran ser emmagatzemades i reproduïdes i impreses en la versió vigent en cada moment. Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit, reservant-HOTEL CAN GARAY el dret de modificar-les unilateralment, sense que això pugui afectar els serveis, o promocions que van ser contractats amb anterioritat a la modificació.

CAPACITAT DE LES UNITATS D’ALLOTJAMENT I CONDICIONS ESPECIALS D’UTILITZACIÓ O GAUDI DE L’ESTABLIMENT

La capacitat legal màxima de les nostres unitats d’allotjament així com les condicions especials i d’utilització o gaudi de l’establiment són les que s’indiquen en cada cas abans de fer la reserva.

No s’admeten animals de companyia.

Durant l’estada a l’hotel els menors han d’anar acompanyats d’un adult.

QUI POT CONTRACTAR

Per poder contractar els serveis d’allotjament turístic oferts, la persona usuària declara que té a l’mínim 18 anys d’edat.

CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ

Les cancel·lacions de reserves realitzades abans dels 4 dies previs a la data d’arribada no comportaran cap penalització.

Quan la cancel·lació tingui lloc fora d’aquest termini, es cobrarà la primera nit d’estada.

Si la persona usuària no es presenta en l’establiment en la data prevista d’arribada, la penalització serà de el 100% de l’import total de l’estada.

INDEMNITZACIÓ PER RENÚNCIA DE L’ESTADA

Si s’abandona la unitat reservada abans de la data fins a la qual es tenia reservada, llevat de pacte posterior en contra, el titular d’l’establiment cobrarà l’equivalent a l’40% de el preu total dels serveis que falten per utilitzar.

preus I ALTRES DESPESES

Als preus aplicables a cada allotjament s’afegiran, si escau, les despeses o serveis addicionals que el client hagués consentit, configurant la suma de tots aquests conceptes el total a causa de pagament.

Els preus que s’indiquen inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), expressant-se en la moneda Euro (€).

L’impost sobre estades en establiment turístics (IEET) és aplicable a les persones que facin estada als establiments d’allotjaments turístics a Catalunya majors de 16 anys, es meritarà a l’inici de l’estada, pel que la seva cobrament s’exigirà a la data d’arribada a el mateix en funció de l’edat de cada persona allotjada.

GARANTIA, MITJANS DE PAGAMENT I FACTURACIÓ DE LA RESERVA

Per garantir la reserva, haurà de realitzar un prepagament de el 100% de la primera nit d’estada.

El client autoritza que un cop fet el pagament se li expedeixi factura electrònica, podent revocar el consentiment en qualsevol moment.

CONFIRMACIÓ DE LA RESERVA

Quan rebem la seva sol·licitud de reserva, farem confirmar-per correu electrònic a l’adreça que ens hagi facilitat, en el termini de 24 hores, enviant-li un justificant de recepció que indicarà el número de reserva i contindrà les condicions generals i, si escau particulars de l’ contracte.

COMUNICACIÓ AMB LA PERSONA USUÀRIA

Les comunicacions amb la persona usuària de l’establiment d’allotjament turístic es realitzaran a través de mitjans electrònics, com és el correu electrònic, telèfon, inclosa la missatgeria instantània, de manera que haurà de facilitar les dades actius en cada moment per a tal finalitat.

Per a qualsevol informació sobre la reserva, l’usuari comptarà amb el telèfon d’atenció a clients, telèfon núm +34 972 448253 o 649508371 o podrà contactar via correu electrònic a l’adreça info@hotelcangaray.com indicant el número de reserva que li va ser assignat a el correu electrònic de confirmació de la reserva.

Dret de desistiment

D’acord amb la normativa vigent, no té dret de desistiment d’aquest contracte de subministrament de serveis d’allotjament per a fins diferents del de servir d’habitatge.

INFORMACIÓ SOBRE LA RESERVA, QUEIXES I RECLAMACIONS

En el cas que vulgui formular una reclamació, queixa o demanar informació sobre els serveis oferts o contractats, poden trucar a el telèfon +34 972 448253 o 649508371 o enviar un correu electrònic a info @ hotelcangaray.com

S’informa també que els consumidors i usuaris tenen a la seva disposició fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia que se li enviaran en suport electrònic prèvia sol·licitud formulada mitjançant correu electrònic a l’adreça abans indicada.

CHECK-IN & CHECK-OUT

El check-in s’ha de fer a partir de les 15h i el check-out abans de les 12h.

Llei aplicable i jurisdicció

La interpretació i aplicació d’aquestes condicions es regiran per la legislació espanyola. En cas de conflicte, sense perjudici de sotmetre al que estableixi imperativament la llei especialment quan el contractant sigui un consumidor o usuari, amb renúncia a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre’ls, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats de la ciutat d’Olot.